پلیمرها

مواد افزودنی

افزودن انواع اصلاح کننده ها 

چون در عايق رطوبتي پيش ساخته قيرها به تنهائي نمي توانستند كليه خواص لازم اعم از مقاومت شيميائي ژئولوژيك و مكانيكي را تأمين نمايند لذا مصرف پليمرها در قير به منظور اصلاح و بهبود خواص آن مورد توجه قرار گرفت. از بين انواع پليمرها دو نوع از رايج ترين پليمرهائي كه ميتوانند در آميزه قير/ پليمر حضور يابند، عبارتد از ترموپلاستيك رابرها (TR) و پلي اولفين ها منجمله آتكتيك پلي پروپيلن (APP).
برحسب نوع قير همچنين نوع و درجه پليمر، تاثير پليمرها روي قيرها متفاوت است اثر پليمر روي قير هميشه قابل پيش بيني نيست.

انواع اصلاح كننده ها به شرح زير مي باشد:
APP : اتكتيك پلي پروپيلن
SBS : استايرن بوتا دين استايرن
PIB : پلي ايزو بوتادين
PE : پلي اتيلن
EPR : اتيلن پلي پروپيلن رابر